Header

Obchodní a reklamační podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností GIFTIGA s.r.o. (dále jen „prodávajícím“)
a jejími zákazníky (dále jen „kupujícími“).

Prodávajícím se dle těchto obchodních podmínek rozumí společnost GIFTIGA s.r.o. se sídlem Praha 6,
U Vorlíků 367/3, PSČ: 160 00, IČ: 25768263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vedena pod spisovou značkou C 68467.

Kupujícím se dle těchto obchodních podmínek rozumí koncový zákazník, který se zaregistruje do systému prodávajícího a poskytne prodávajícímu osobní údaje nutné k vyřízení jeho objednávky.

Informace o zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od prodávaného zboží.

2. Provoz a objednávky

Objednávky od zákazníků telefonicky přijímáme v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 09:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 776 772 106 (nonstop infolinka). Tyto objednávky jsou následně předány k vyřízení prodejci (tzv. kouči) v příslušné oblasti.

3. Platební podmínky

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Zboží je možno zaplatit:

 • dobírkou – při převzetí zboží od přepravní firmy GLS
 • převodem – převod na účet 198947979/0300, ČSOB a.s., s variabilním symbolem, který je
      shodný s číslem příslušné objednávky.  

Jakmile obdržíme Vaši platbu, zásilku obratem zasíláme. 

4. Dodací podmínky

O způsobu dopravy rozhoduje prodávající, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Objednané zboží doručujeme prostřednictvím přepravní firmy GLS.  Při převzetí zboží od přepravní firmy GLS má kupující povinnost pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní firmy.

Přepravné je zahrnuto v koncové ceně pro zákazníka (tj. není hrazeno zvlášť).

Nepřevezme-li kupující zboží z vlastních důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Vyhrazujeme si právo 7 pracovních dnů na dodání zboží v případě úhrady zásilky na dobírku, 7 pracovních dní na dodání zboží od přijetí příslušné částky na náš účet v případě úhrady zásilky převodem.

5. Odstoupení od smlouvy

 • kupující odešle dopis (nejlépe emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) s textem „Jednostranně     odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud bude kupující požadovat vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu)“ Datum a podpis. V případě odeslání dopisu v elektronické podobě bez použití elektronického podpisu, je nutno dopis vytisknout, podepsat, oskenovat a odeslat elektronickou poštou. 
 • kupující doručí zboží na adresu prodávajícího - International Diet a.s., areál Odkolek, Pekařská 1, 155 00 Praha 5, spolu s přiloženým originálem dopisu oznamující odstoupení od smlouvy. 
 • zboží odesílané a doručené na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení.
 • Pokud bude zboží zasláno zpět prodávajícímu na dobírku, nebude převzato.
 • za splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající vrátí peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu.

6. Reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího na adrese International Diet a.s., areál Odkolek, Pekařská 1, 155 00 Praha 5. Skutečnost, kdy bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.

Kupující je povinen reklamovat zboží řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.

Vady potravinářského zboží:

 • vady zboží, které se rychle kazí, musí kupující reklamovat nejpozději následující den po koupi, jinak právo zaniká,
 • vady ostatního potravinářského zboží může kupující reklamovat do konce záruční doby, která činí 8 dní od data zakoupení zboží,
 • je-li na zboží nebo na jeho obalu vyznačena doba použitelnosti nebo doba minimální trvanlivosti, má kupující právo reklamovat do konce těchto lhůt.

Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném, vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí záruční doba před uplynutím této doby.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační - záruční době) nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je prodávající povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří dnů od uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající může v případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím lhůtu jinou. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom jak byla reklamace vyřízena se podává kupujícímu v místě, kde zboží reklamoval, není-li písemně dohodnuto jinak.

Vady potravin včetně ovoce, zeleniny a brambor se považují za vady neodstranitelné. Kupující má proto při reklamaci právo požadovat podle vlastního uvážení:

 • výměnu zboží za bezvadné, nebo
 • zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

7. Registrace a ochrana osobních dat

Pokud je kupující fyzickou osobou při registraci uvede následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • telefonická spojení
 • elektronickou adresu (email)

Pokud je kupující právnickou osobou při registraci uvede následující údaje:

 • název firmy
 • adresu sídla
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží (pokud je odlišná od adresy sídla)
 • DIČ
 • telefonická spojení
 • elektronickou adresu (email)

Výše uvedené informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby kupujícího za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytovaná žádným subjektům. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data kupujícího žádné třetí straně.

Registrací v rámci přímého prodeje firmy International Diet a.s. kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům, zvláště zasíláním zpráv z domény dietplus.cz, které mohou naplňovat charakteristiku obchodních sdělení. Jedná se zejména o zprávy o aktuálním stavu objednávky kupujícího a případně i zprávy o různých slevových akcích.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 31.12.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající jako provozovatel serveru www.dietplus.cz garantuje bezpečnost dat poskytnutých ze strany kupujícího.Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží nebo v záruční době či před uplynutím doby její trvanlivosti reklamovat. Při reklamaci musí kupující vadné zboží předložit a žádá-li výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití či skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stav, kdy ještě před uplynutím záruční doby je kupujícím věc nebo její část spotřebována nebo uplyne doba životnosti věci v důsledku jejího používání. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, které objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena zboží.